4.2 Belastingvoordelen

Op de vorige pagina is de inkomstenbelasting voor zzp’ers besproken. Als zzp’er geniet je ook een aantal belastingvoordelen. Deze staan hieronder in het kort weergegeven:

1. Zelfstandigenaftrek:
Als zzp’er kan je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijk bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt. Het kabinet was voornemens om de zelfstandigenaftrek te beperken, maar dat is van de baan. Tot 2019 is de zelfstandigenaftrek in de begroting opgenomen. Als je voldoet aan het urencriterium, 1225 gewerkt uren, mag je jaarlijks een vast bedrag van €7.280,- aftrekken.

2. Startersaftrek:
Voor beginnende zzp’ers kan je gebruik maken van de startersaftrek. Je kan in de eerste vijf jaar in het totaal drie keer een extra bedrag (€2.123,-) van je winst aftrekken. Hiervoor gelden wel drie vereisten: je hebt recht op zelfstandigenaftrek, in de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar heb je niet vaker dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt en in diezelfde periode was je ten minst een jaar geen zzp’er.

3. MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds 2010 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. In 2015 is deze vrijstelling vastgesteld op veertien procent van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

4. Investeringsaftrek
Als je start als zpp’er, moet je vaak investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, printer of bedrijfswagen. De fiscus houdt daar tot op bepaalde hoogte rekening mee. Als je in het boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het gaat in dit geval om ondernemers die tussen de €2.301,- en €309.693,0 in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd.

De KIA is een percentage van alle investeringen, waarbij de hoogte afhangt van het geïnvesteerde bedrag. Je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen: je bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn, je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en je hebt deze periode in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd.

5. Meewerkaftrek
Heb je een fiscale partner die regelmatig zijn of haar medewerking verleent aan je bedrijf, dan kan het zijn dat je aanspraak maakt op de zogenaamde meewerkaftrek, waardoor je minder belasting over de uiteindelijke winst hoeft te betalen.

De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat je fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn er ook: je moet op jaarbasis minimaal 1225 uur besteden aan je bedrijf (dit moet meer dan de helft van je werktijd zijn).

Daarnaast moet je fiscale partner minstens 525 uur per jaar in de onderneming werken, in principe zonder vergoeding; je mag hem of haar hiervoor in ieder geval niet meer dan €5.000,- betalen. Tot slot mag je fiscale partner niet bij je in loondienst zijn en mag er door de Belastingdienst geen fictief dienstverband worden geconstateerd

6. Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Omdat je als ZZP’er niet automatisch pensioen opbouwt, mogen ondernemers jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de fiscale oudedagsreserve, vaak afgekort tot FOR. Over dit bedrag hoef je niet direct belasting te betalen: je krijgt uitstel van betaling (let op: deze belasting dien je nog wel te betalen!!!). Het bedrag dat je opzij mag zetten, is aan een maximum gebonden. In 2015 is dat 9,8 procent van de winst, waarbij je wel rekening moet houden met een maximumbedrag van €8.631,-

Het is mogelijk om een deel van je fiscale oudedagsreserve om te zetten in lijfrente. De uiteindelijke premie wordt daardoor namelijk fiscaal aftrekbaar. Om aanspraak te kunnen maken op de FOR ben je verplicht om minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming te steken en moet je aan het begin van het desbetreffende belastingjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben.

Een onderwerp wat nog niet ter sprake is gekomen is de startbalans. Wat moet je doen als facturen nog niet zijn betaald, maar al wel zijn verstuurd en geboekt? Antwoord op die vraag staat op de volgende pagina.

<Vorige paginaVolgende pagina>