2.3 Balans

Als zzp’er krijg je te maken met een balans. Een balans moet je in feite zien als een concreet overzicht van jouw bezittingen, schulden en eigen vermogen op een specifiek moment. De balans is dan ook vooral een momentopname; je krijg hiermee een duidelijk beeld van hoe de onderneming er op dat moment financieel voor staat en of er sprak is van een positief of negatief eigen vermogen. Daarnaast kun je uit de balans opmaken welke investeringen je in de afgelopen periode hebt gedaan en – nog relevanter – hoe jij deze uitgaven hebt gefinancieerd.

De balans bestaat uit twee gedeelte die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. De term ‘balans’ doelt op dit evenwicht. De balans bestaat dus uit een linker- en een rechterzijde. Aan de linkerzijde (de activa-kant, ook wel debetzijde genoemd) staan jouw bezittingen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan geld, goederen of debiteuren. De rechterzijde van de balans (de passiva-kant, ook wel creditzijde genoemd) is voorbehouden aan de gemaakt schulden, onderverdeeld in lang vreemd vermogen (leningen met een looptijd van langer dan één jaar) en kort vreemd vermogen (leningen met een looptijd van maximaal één jaar), plus je eigen vermogen.

De activa-kant maakt onderscheidt tussen vaste en vlottende activa. Vast activa zijn balansposten van de kapitaalgoederen die meer dan één productproces of jaar meegaan, zoals grond, terreinen, gebouw, auto’s, laptop en de inventaris. Vlottende activa zijn – de naam zegt het al – kapitaalgoederen die slecht één productieproces of nog minder meegaan. Hieronder valt bijvoorbeeld de voorraad, maar ook grondstoffen, eventuele vorderingen, debiteuren, saldo op de bankrekeningen en kasgeld.

De balans is een momentopname. Zodra je een nieuwe aanschaf doet of een product of dienst levert aan een nieuwe klant, zal dit gevolgen hebben voor je balans. Zo’n ontwikkeling wordt balansmutatie genoemd. Stel: je hebt afgelopen winter een nieuwe inventaris aangeschaft voor €10,000,-. Dit betekent voor de balansmutatie dat dat je bij jouw huidige inventaris €10,000,- moet optellen, terwijl er bij de zakelijke bankrekening hetzelfde bedrag moet worden afgetrokken. Op deze manier blijft de balans in evenwicht. Het verschil tussen de bezitten en de schulden is het eigen vermogen. Wees gerust, Ficsus.nl verwerkt de inkomsten en uitgaven automatisch in je balans.

Naamloos

Je leest op de volgende pagina wat een winst- en verliesrekening is.

<Vorige paginaVolgende pagina>